За да удължите живота на септичната яма поверете почистването ѝ на професионалисти

отводняване

Тревогите, които могат да възникнат в случай, че използвате септична яма са свързани с невъзможността да я почистите навреме. Преливането на отпадните канални води, които са се събрали в импровизираното съоръжение могат да причинят еко катастрофа. Сигурно е, че ангажимента, който имат ползвателите на такива септични ями е тяхната редовна профилактика, а е въпрос на експедитивност и лична отговорност да бъде нает професионален екип. Почистване на септични ями – не звучи особено приятно, нали! Невъзможно е сами да предприемете отводняване предвид големия обем канални води, които следва да бъдат изпомпени от съоръжението както и тяхното отвеждане до централна канализация. Експертната намеса тук е задължителна, тъй като определено подобряването на състоянието и удължаването на живота на ямата би допринесло за вашето удобство и ежедневни битови ангажименти.

Липсата на централна канализация е повод за изграждане на септична яма

Не бива да се отказвате от използване на съдомиялна или пералня. Ежедневния душ пък е приоритет за добрата хигиена, което тоново налага използване на вода, която следва да се изведе извън жилището ви. И в случай, че липсват централна канализация в населеното място, където се намира имота ви то е нормално да предпочетете изграждане на септична яма за събиране и съхраняване на отпадните води. Това е една от най-евтините алтернативи за сметка на инсталиране на собствена мини пречиствателна станция, която е доста скъпа и неоправдана за битови цели. Ангажимента спрямо септичната яма обаче се оказва сериозен мотив за това да поддържате и да се грижите периодично за нейното почистване.

почистване на ями

Очевидно е невъзможно отводняването и почистването на септична яма да бъде извършвано с „голи ръце“ предвид съдържанието, което се събира в съоръжението. Поради естеството и опасностите, които крие насъбралата се мръсотия е ясно, че почистването на ямата трябва да бъде извършено от професионален екип.

Услугата, която е свързана с почистване на отпадни води от ями се фокусира върху:

  • Използване на професионални машини и съоръжения, които намаляват риска от инциденти и заливане на почва, затревени площи или култури, които се отглеждат в близост до изградената септична яма;
  • Изпомпване на течността и почистване на утайките;
  • Извършване на дезинфекция на септичната яма с цел предотвратяване на разпространение на болести и епидемии;
  • Транспортиране на съдържанието от септичната яма с помощта на специализирани цистерни до централна канализация, в която да бъде изхвърлена отпадната вода.

При ежедневно използване и предпоставка за бързо запълване на ямата е необходимо да си съставите график за почистване, което ще бъде предпоставка за удължаване живота на каналното съоръжение.

Related posts